कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती ,जव्हार

अ. क्र. अधिकारी नाव पद कार्यालय नाव भ्रमणध्वनी ई-मेल
1 श्री.समिर प्रकाश वाठारकर गट विकास अधिकारी (उ. श्रे.) पंचायत समिती ,जव्हार 7720956111 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
2 श्री.अतुल सुभाष पारस्कर सहा. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, जव्हार 7720956111 -
3 श्री.सुरेश दादा बोडके सहा.प्रशासन अधिकारी प्रशासन विभाग 7720956111 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
4 श्री.ईश्वर देवराम डगळे कनिष्ठ सहाय्यक लेखा विभाग 9096536781 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
5 श्री.सुनील दतात्रय पाटील विस्तार अधिकारी (पं) ग्रामपंचायत विभाग 9004091179 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
6 - विस्तार अधिकारी (एनआरएलएम) समाजकल्याण विभाग 9004091179 -
7 - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) 9420091180
8 डॉ.किरण टिला पाटील ता.आ.अधिकारी आरोग्य विभाग 9920844997 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
9 श्री.सुनिल मधुकर वराडे कृषी अधिकारी कृषी विभाग 9270976517 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
10 श्री.गणेश गंगाधर विभुते बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.ब. वि. प्रकल्प जव्हार -१ 9920568150 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
11 श्री.योगेश शां. येंदे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ए.ब. वि. प्रकल्प-2 साखरशेत 7276868111 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
12 - गट शिक्षण अधिकारी शिक्षण विभाग 9421389440 jawharpanchayatsamiti@gmail.com
13 श्री.एस.डी.घुगे उप अभियंता वर्ग-१ बांधकाम विभाग 9850038341 detzpjawhar@gmail.com
14 श्री. नारायण शिवाजी मोहिते शाखा अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग 9070761752 misdjawhar@gmail.com
15 श्रीम. माधुरी पंकज वाडीले उप अभियंता (प्रभारी) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 9075801490 dewssdjawhar@gmail.com
16 रिक्त पद पशुधन विकास अधिकारी पशुसंवर्धन विभाग 9270756750 -
17 रिक्त पद सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय हमी योजना 9209858545 -
18 श्री.संतेाष हरिश्‍चंद्र रजपुत मास्टर ट्रेनर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) विभाग 9004091179 nbajawhar@gmail.com
19 - प्रभारी गट शिक्षण अधिकारी सर्वशिक्षा अभियान विभाग 9421389440 -
20 - - - 0123456789 -